શું પુછો છો મુજને કે હું શું કરૂં છું Su pucho cho mujne k hu su karu chu Narayan swami Bhajan

Download Mp3 Narayan Swani Nu Bhajan Su Pucho Cho Mujhne K Hu Su Karu Chu Mane Jya Game Tya Haru Chu Faru Chu Bhajan Mp3 Download. Su Pucho Cho Mujhne Aa Bhajan Sri Narayan Swami Ye Gayelu Che Ane Aa Bhajan Ne Mp3 Download Karva Mate Uper Link Aapeli Che Tya Thi Tame Aaj Geet … Read more

સમજણ જીવન માથી જાય તો તો જોયા જેવી થાય Samjan jivan mathi jaay Narayan swami Bhajan

Download Mp3 Narayan Swami (1923-2000) was a revered saint and spiritual leader from Gujarat, India. He dedicated his life to spreading the message of love, compassion, and devotion through his teachings and his music. Narayan Swami composed and sang hundreds of bhajans in Gujarati and Hindi, which are still popular among his followers today. Samjan … Read more